Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze site, die wordt aangeboden door mijn bedrijf Elizabeth Healing. Door deze site te bezoeken, geeft u aan dat u deze algemene voorwaarden erkent en accepteert. Deze algemene voorwaarden kunnen door mijn bedrijf op elk moment naar eigen goeddunken worden gewijzigd. Uw gebruik van deze site nadat dergelijke wijzigingen zijn doorgevoerd, vormt uw erkenning en aanvaarding van de wijzigingen. Raadpleeg deze akgemene voorwaarden regelmatig.

TOEGANG TOT DEZE SITE

U stemt ermee in deze site alleen te gebruiken voor de wettige doeleinden die in meer detail worden beschreven in de sectie “Gebruiksbeperkingen” hieronder. U stemt ermee in geen actie te ondernemen die de veiligheid van de site in gevaar zou kunnen brengen, de site ontoegankelijk zou maken voor anderen of anderszins schade zou kunnen veroorzaken aan de site of de inhoud. U stemt ermee in om niets toe te voegen aan, af te trekken van of anderszins te wijzigen in de Inhoud, of om te proberen toegang te krijgen tot Inhoud die niet voor u bedoeld is. U stemt ermee in de site niet te gebruiken op een manier die de rechten van derden zou kunnen aantasten. Om toegang te krijgen tot deze site of enkele van de bronnen die deze te bieden heeft, kan u worden gevraagd om bepaalde registratiegegevens of andere informatie te verstrekken. Het is een voorwaarde voor uw gebruik van deze site dat alle informatie die u op deze site verstrekt correct, actueel en volledig is.

GEBRUIKSBEPERKINGEN:

Deze site is uitsluitend bedoeld voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik en/of zodat u meer te weten kunt komen over mijn bedrijf en de diensten die ik lever. U mag deze site niet voor enig ander doel gebruiken, inclusief commerciële doeleinden, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van mijn bedrijf. U mag bijvoorbeeld (en mag geen enkele andere partij machtigen) (a) deze site co-branden, of (b) deze site framen, of (c) hyperlinks naar deze site, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van een geautoriseerde vertegenwoordiger van mijn bedrijf. Voor de doeleinden van deze algemene voorwaarden betekent “co-branding” het weergeven van een naam, logo, handelsmerk of andere manier van toewijzing of identificatie van een partij op een manier die redelijkerwijs een gebruiker de indruk kan geven dat een dergelijke andere partij heeft het recht om deze site of inhoud die toegankelijk is op deze site weer te geven, te publiceren of te verspreiden.

VERTROUWELIJKE INFORMATIE:

HANDELSMERKEN

Het materiaal en de inhoud die toegankelijk is vanaf deze site, en elke andere wereldwijde website die eigendom is van, wordt beheerd door, in licentie wordt gegeven door of wordt beheerd door ons bedrijf, is de eigendomsinformatie van mijn bedrijf of de partij die de inhoud aan ons bedrijf heeft geleverd, en ons bedrijf of de partij die de inhoud aan ons bedrijf heeft geleverd, behoudt alle rechten, titels en belangen in de inhoud. Dienovereenkomstig mag de inhoud op geen enkele manier worden gekopieerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost of verzonden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ons bedrijf, of tenzij elders op onze site schriftelijk geautoriseerd, behalve dat u een kopie mag afdrukken van de inhoud uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik. Het is verboden om de merken of logo’s die op de site voorkomen te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons bedrijf.

AUTEURSRECHTEN

Deze site en de inhoud ervan worden beschermd door Europese en/of buitenlandse auteursrechtwetten en zijn eigendom van het bedrijf of zijn partners, gelieerde ondernemingen, bijdragers of derden. De auteursrechten voor de inhoud zijn eigendom van het bedrijf of andere eigenaren van auteursrechten die hun gebruik op deze site hebben geautoriseerd. U mag inhoud alleen downloaden en opnieuw afdrukken voor niet-commercieel, niet-openbaar, persoonlijk gebruik (als u deze site bezoekt als werknemer of lid van een bedrijf of organisatie, mag u inhoud alleen downloaden en opnieuw afdrukken voor educatieve of andere niet-commerciële doeleinden binnen uw bedrijf of organisatie, tenzij anders toegestaan ​​door het Bedrijf, bijvoorbeeld in bepaalde delen van de site met wachtwoordbeperking). U mag op geen enkele manier afbeeldingen of andere inhoud op de site manipuleren of wijzigen.

HYPERLINKS

Deze site kan een hyperlink bevatten naar andere sites die niet worden onderhouden door of gerelateerd zijn aan mijn bedrijf. Het opnemen van een hyperlink naar een site van derden impliceert geen goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door ons bedrijf van die site. Hyperlinks naar dergelijke sites worden aangeboden als een service aan gebruikers en worden niet gesponsord door of gelieerd aan deze site of mijn bedrijf. Mijn bedrijf heeft geen of alle van dergelijke sites beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites. Mijn bedrijf doet ook geen uitspraken over de beschikbaarheid van sites met hyperlinks. Hyperlinks zijn toegankelijk op eigen risico van de gebruiker, en ons bedrijf geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de inhoud, volledigheid of nauwkeurigheid van deze hyperlinks of de sites die naar deze site zijn gehyperlinkt. Als u een hyperlink naar een site maakt, houd er rekening mee dat u de website van ons bedrijf verlaat en onderworpen wordt aan de regels en voorwaarden van de gelinkte site(s). We raden u aan kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van alle sites waarnaar u linkt vanaf de site van ons bedrijf.

INZENDINGEN

U verleent hierbij aan ons bedrijf het royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, niet-exclusieve recht en licentie om alle inhoud te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, afgeleide werken te creëren, te distribueren, uit te voeren en weer te geven, opmerkingen, suggesties, ideeën, afbeeldingen of andere informatie die via deze site aan mijn bedrijf is gecommuniceerd (samen, hierna bekend als de “Inzending”), en om elke inzending op te nemen in andere werken in welke vorm, media of technologie dan ook, nu bekend of later ontwikkeld. Mijn bedrijf is niet verplicht om een ​​inzending als vertrouwelijk te behandelen en mag elke inzending in zijn bedrijf gebruiken (inclusief, maar niet beperkt tot, voor producten of advertenties) zonder enige aansprakelijkheid op te lopen voor royalty’s of enige andere vergoeding van welke aard dan ook, en zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden als gevolg van overeenkomsten die kunnen optreden in toekomstige activiteiten van Elizabeth Healing. Door een Inzending te doen, garandeert u mij dat u het wettelijke recht hebt om de inhoud in de Inzending te plaatsen en dat deze geen wet of de rechten van een persoon of entiteit schendt. Mijn bedrijf behandelt alle persoonlijke informatie die u via deze site indient in overeenstemming met het privacybeleid zoals uiteengezet op deze site.

MATERIAAL DOWNLOADEN

U begrijpt dat mijn bedrijf niet kan en niet kan garanderen of garanderen dat bestanden die beschikbaar zijn om te downloaden van internet vrij zullen zijn van virussen en dergelijke, die verontreinigende of destructieve eigenschappen kan vertonen. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en controlepunten om te voldoen aan uw specifieke vereisten voor de nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer, en voor het onderhouden van een middel buiten deze site voor de reconstructie van verloren gegevens. Mijn bedrijf aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of risico voor uw gebruik van internet.

VRIJWARING

De informatie, producten en diensten die op of via de site en door Elizabeth Healing en eventuele sites van derden worden aangeboden “zoals ze zijn” en zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garanties. Voor zover toegestaan ​​volgens de toepasselijke wetgeving, wijs ik alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.  Ik garandeer niet dat de site of een van zijn functies ononderbroken of foutloos zal zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat enig deel van deze site, inclusief bulletinboards, of de servers die deze beschikbaar maken, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.
Met betrekking tot gezondheids- en welzijnsinhoud op de site:

Deze site biedt informatie over spiritualiteit, coaching, healing, meditatie en zaken, en marketing en is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden. U mag niet op deze informatie vertrouwen als vervanging voor, en evenmin als vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Als u zich zorgen maakt of vragen heeft over uw gezondheid, moet u altijd een arts of andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg raadplegen. Negeer, vermijd of stel het inwinnen van medisch of gezondheidsgerelateerd advies van uw zorgverlener niet uit vanwege iets dat u op deze site heeft gelezen. Het gebruik van de informatie op deze site is uitsluitend op eigen risico.
Niets dat op deze site wordt vermeld of gepost of dat via enige diensten beschikbaar is, is bedoeld als, en mag niet worden opgevat als, de praktijk van medische of counselingzorg. Voor de doeleinden van deze overeenkomst omvat de praktijk van geneeskunde en counseling, zonder beperking, psychiatrie, psychologie, psychotherapie of het verstrekken van behandeling, instructies, diagnose, prognose of advies in de gezondheidszorg.

MET BETREKKING TOT FINANCIËLE INHOUD OP DE SITE::

Noch Elizabeth Healing en niets op de site is bedoeld om te worden of te worden opgevat als financieel advies. Elizabeth Healing is geen beleggingsadviesdienst, is geen beleggingsadviseur en geeft geen persoonlijk financieel advies en treedt niet op als financieel adviseur. De site bestaat alleen voor educatieve doeleinden en de materialen en informatie hierin zijn alleen voor algemene informatieve doeleinden. De hierin gepresenteerde voorlichting en informatie is bedoeld voor een algemeen publiek en is niet bedoeld als, en mag ook niet worden opgevat als, specifiek advies dat is toegespitst op een individu. U wordt aangemoedigd om eventuele mogelijkheden te bespreken met uw advocaat, accountant.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Elizabeth Healing is niet aansprakelijk voor enige incidentele, directe, indirecte, punitieve, feitelijke, gevolg-, speciale, voorbeeldige of andere schade, inclusief verlies van inkomsten of inkomen, pijn en lijden, emotionele stress of soortgelijke schade, zelfs als Elizabeth Healing academy op de hoogte is gesteld van de m Elizabeth Healing en haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, licentiegevers, serviceproviders, contentproviders, werknemers, agenten, functionarissen en directeuren, jegens enige partij (ongeacht de vorm van actie, hetzij in contract, onrechtmatige daad of anders) hoger zijn dan het hoogste bedrag van $ 100 of het bedrag dat u aan Elizabeth Healing hebt betaald voor de toepasselijke inhoud, het product of de dienst waaruit aansprakelijkheid valt.

VERGOEDING

U vrijwaart Elizabeth Healing, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, licentiegevers, contentproviders, serviceproviders, werknemers, agenten, functionarissen, directeuren en contractanten (hierna bekend als de “Gevrijwaarde partijen”) van enige schending van deze Gebruiksvoorwaarden door u, met inbegrip van elk gebruik van Inhoud anders dan uitdrukkelijk toegestaan ​​in deze Gebruiksvoorwaarden. U stemt ermee in dat de Gevrijwaarde Partijen niet aansprakelijk zijn in verband met een dergelijke schending of ongeoorloofd gebruik, en u stemt ermee in om alle resulterende verliezen, schade, vonnissen, onderscheidingen, kosten, onkosten en advocaatkosten van de Gevrijwaarde Partijen in verband daarmee. U zult ook de Gevrijwaarde Partijen vrijwaren van en schadeloos stellen voor alle claims van derden die voortvloeien uit uw gebruik van de informatie die u op deze site hebt geraadpleegd.

INFORMATIE DIE U VERSTREKT

U mag in verband met deze site geen materiaal plaatsen, verzenden, indienen, publiceren of verzenden dat:

 1. U hebt niet het recht om te posten, inclusief eigendomsmateriaal van een derde partij
 2. Pleit voor illegale activiteiten of bespreekt een intentie om een ​​illegale handeling te plegen
 3. Is vulgair, obsceen, pornografisch of onfatsoenlijk?
 4. Heeft niet direct betrekking op deze site
 5. Anderen bedreigt of misbruikt, smaadt, inbreuk maakt op de privacy, stalkt, obsceen, pornografisch, racistisch, beledigend, intimiderend, bedreigend of beledigend is
 6. Probeert kinderen uit te buiten of schade toe te brengen door ze bloot te stellen aan ongepaste inhoud, om persoonlijk identificeerbare details te vragen of anderszins
 7. Inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een entiteit of persoon, inclusief het schenden van iemands auteursrechten of handelsmerken of hun publiciteitsrechten
 8. Overtreedt enige wet of kan worden beschouwd als een wet overtreden
 9. Imiteert of geeft een verkeerde voorstelling van uw connectie met een andere entiteit of persoon of manipuleert op een andere manier headers of identifiers om de oorsprong van de inhoud te verhullen
 10. Adverteert voor commerciële inspanningen (bijv. het te koop aanbieden van producten of diensten) of houdt zich anderszins bezig met enige commerciële activiteit (bijv. het houden van loterijen of wedstrijden, het weergeven van sponsorbanners en/of het vragen om goederen of diensten), behalve zoals specifiek toegestaan ​​op deze site
 11. Vraagt ​​fondsen, adverteerders of sponsors
 12. Omvat programma’s die virussen, wormen en/of Trojaanse paarden of andere computercodes, bestanden of programma’s bevatten die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatie te onderbreken, te vernietigen of te beperken
 13. Verstoort de normale dialoogstroom, zorgt ervoor dat een scherm sneller scrolt dan andere gebruikers kunnen typen, of handelt op een andere manier op een manier die het vermogen van andere mensen beïnvloedt om deel te nemen aan realtime activiteiten via deze site
 14. Bevat bestanden in mp3-formaat
 15. Bedraagt ​​een ‘piramide’ of soortgelijk schema
 16. Niet gehoorzaamt aan enig beleid of regelgeving die van tijd tot tijd is vastgesteld met betrekking tot het gebruik van deze site of netwerken die met deze site zijn verbonden
 17. Bevat hyperlinks naar andere sites die inhoud bevatten die binnen de bovenstaande beschrijvingen valt

Hoewel het niet verplicht is dit te doen, behoudt ons bedrijf zich het recht voor om het gebruik van deze site te controleren om de naleving van deze gebruiksvoorwaarden te bepalen, evenals het recht om informatie om welke reden dan ook te verwijderen of te weigeren. Niettegenstaande deze rechten blijft u als enige verantwoordelijk voor de inhoud van uw Inzendingen. U erkent en gaat ermee akkoord dat noch Elizabeth Healing noch enige derde partij die Inhoud aan Elizabeth Healing levert, enige aansprakelijkheid aanvaardt of heeft voor enige handeling of nalaten van Elizabeth Healing of een dergelijke derde partij met betrekking tot een Inzending.

VEILIGHEID

Alle wachtwoorden die voor deze site worden gebruikt, zijn alleen voor individueel gebruik. U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van uw wachtwoord (indien aanwezig). Elizabeth Healing is gerechtigd uw wachtwoord in de gaten te houden en, naar eigen goeddunken, van u te verlangen dit te wijzigen. Als u een wachtwoord gebruikt dat Elizabeth Healing als onveilig beschouwt, heeft Elizabeth Healing het recht om wijziging van het wachtwoord te eisen en/of uw account te beëindigen. Het is verboden om diensten of faciliteiten die in verband met deze site worden aangeboden te gebruiken om de beveiliging in gevaar te brengen of om systeembronnen en/of accounts te manipuleren. Het gebruik of de verspreiding van tools die ontworpen zijn om de veiligheid in gevaar te brengen (bijv. programma’s voor het raden van wachtwoorden, cracking-tools of netwerkprobing-tools) is ten strengste verboden. Als u betrokken raakt bij een schending van de systeembeveiliging, kan Elizabeth Healing behoudt zich het recht voor om uw gegevens vrij te geven aan systeembeheerders op andere sites om hen te helpen bij het oplossen van beveiligingsincidenten. Elizabeth Healing behoudt zich het recht voor om vermoedelijke overtredingen van deze Gebruiksvoorwaarden te onderzoeken. Elizabeth Healing behoudt zich het recht voor om volledig samen te werken met wetshandhavingsinstanties of gerechtelijk bevel waarin Elizabeth Healing wordt verzocht of opgedragen de identiteit bekend te maken van iedereen die e-mailberichten plaatst, of materiaal publiceert of anderszins beschikbaar stelt waarvan wordt aangenomen dat het deze voorwaarden schendt. Gebruiken. Door deze overeenkomst te accepteren, ziet u af van en vrijwaart u het bedrijf van alle claims die voortvloeien uit enige actie die door het bedrijf is ondernomen tijdens of als gevolg van zijn onderzoeken en/of van alle acties die zijn ondernomen als gevolg van onderzoeken door het bedrijf of wetshandhavingsinstanties.

CLAIMS VAN INBREUK OP HET AUTEURSRECHT

De Digital Millennium Copyright Act van 1998 (de “DMCA”) biedt verhaalsmogelijkheden voor eigenaren van auteursrechten die van mening zijn dat materiaal dat op internet wordt weergegeven, inbreuk maakt op hun auteursrechten.

Als u te goeder trouw gelooft dat materiaal dat door Elizabeth Healing wordt gehost, inbreuk maakt op uw auteursrecht, kunt u of uw agent Elizabeth Healing een kennisgeving sturen met het verzoek het materiaal te verwijderen of de toegang ertoe te blokkeren. Elke kennisgeving door een eigenaar van het auteursrecht of een persoon die gemachtigd is om namens hem op te treden die niet voldoet aan de vereisten van de DMCA, wordt niet als voldoende kennisgeving beschouwd en wordt niet geacht Elizabeth Healing daadwerkelijke kennis te geven van feiten of omstandigheden waaruit inbreukmakend materiaal of daden zijn duidelijk.

Als u te goeder trouw van mening bent dat er ten onrechte een kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht tegen u is ingediend, staat de DMCA u toe om Elizabeth Healing een tegenkennisgeving te sturen. Alle kennisgevingen en tegenberichten moeten voldoen aan de dan geldende wettelijke vereisten die door de DMCA worden opgelegd; zie  http://www.loc.gov/copyright  voor details.

GESCHILLENBESLECHTING

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Cyprus. Als een bepaling van deze overeenkomst onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar is, dan wordt die bepaling als scheidbaar van deze overeenkomst beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

ONTHEFFING VAN GROEPSVORDERINGEN

U mag geschillen met ons alleen op individuele basis oplossen en u mag geen claim indienen als eiser of groepslid in een collectieve, geconsolideerde of representatieve vordering. Groepsarbitrages, collectieve acties, privé-advocaten-generaal en consolidatie met andere arbitrages zijn niet toegestaan. De arbiter mag de vorderingen van meer dan één persoon niet consolideren, en mag op geen enkele andere wijze leiding geven aan enige vorm van een collectieve of representatieve procedure of vorderingen (zoals een groepsvordering, een geconsolideerde vordering of een privaatrechtelijke vordering van de procureur-generaal), tenzij alle relevante partijen specifiek overeenkomen om dit te doen. dus na aanvang van de arbitrage.

SCHEIDBAARHEID

Als een clausule in de Servicevoorwaarden (anders dan de Class Action Waiver-clausule hierboven) onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt die clausule gescheiden van de Servicevoorwaarden en wordt de rest van deze Servicevoorwaarden volledig van kracht en uitwerking. Als de Class Action Waiver-clausule onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal het geschil worden beslecht door een rechtbank.

DIVERSEN

Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp. Niettegenstaande het voorgaande, zijn eventuele aanvullende voorwaarden, zoals ons privacybeleid en andere openbaarmakingen, op deze site van toepassing op de items waarop ze betrekking hebben. Elizabeth Healing kan deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door deze publicatie bij te werken.

Annuleringsbeleid

Verzetten van afspraken a.     Indien opdrachtgever (de cliënt) de gemaakte afspraak binnen 48 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtgever de kosten 100% in rekening moeten brengen. De cliënt is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij/zij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van de opdrachtgever. b.    Elizabeth Healing behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst. Artikel 9: Duur en beëindiging a.     De overeenkomst tussen coach en cliënt kan ten alle tijden op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd, behalve bij trajecten, dan wel worden verlengd. b.     De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichtingen die nog nagekomen moeten worden. c.      Wanneer tijdens het begeleidingstraject blijkt dat het noodzakelijk is om de opdracht te wijzigen, wordt in onderling overleg tot aanpassing overgegaan. Als de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor het tarief en de planning.

En stel de client wilt graag vroegtijdig het incasso stopzetten, dan geldt de voorwaarde dat het volledige bedrag gerestitueerd zal worden etc.